Patientförsäkringscentralen bedömer om skadan ska ersättas och ersättningens belopp 

 

När skadeanmälan är gjord skaffar ersättningshandläggaren på Patientförsäkringscentralen alla handlingar och utlåtanden som berör din skadeanmälan från dina vårdanstalter. 

Utgående från dessa uppgifter avgör sedan centralens expertläkare om det är fråga om en patientskada som ska ersättas. Sedan gör ersättningshandläggaren upp ett beslut om ersättning. 

Patientförsäkringscentralen använder i tillämpliga delar den skadeklassificering som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet när de bedömer bestående medicinska men och fattar beslut om ersättning. Centralens experter uppskattar skadeklassen utgående från dina sjukjournaler. 

Om det är fråga om en patientskada utreder Patientförsäkringscentralen separat hur stora ersättningarna som betalas ut ska vara. Ersättningar som betalas ut från patientförsäkringen grundar sig på skadeståndslagen och i tillämpliga delar på trafikskadenämndens anvisningar och normer. 

Omkring hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom ett halvår, men juridiskt och medicinskt problematiska ärenden kan ta längre tid. 

KOM IHÅG - Handläggningen av din ansökan kan ta länge