Nedsatt arbetsförmåga - rehabilitering eller pension?

 

Om en sjukdom, ett lyte eller en skada försvårar ditt arbete ska du först kontakta hälso- och sjukvården så att en läkare kan undersöka din arbets- och funktionsförmåga och ge dig behandling för din sjukdom. Om du blir helt arbetsoförmögen ska du ansöka om utkomststöd i form av sjukdagpenning från FPA.
Ansökan om förmåner som är avsedda för dig beror både på ditt hälsotillstånd och på din arbetssituation. Om ditt hälsotillstånd hindrar dig från att sköta ditt eget arbete, men du skulle klara av annat arbete kan det vara motiverat med yrkesinriktad rehabilitering. Det ansöker man om via arbetspensionsanstalten eller FPA. Arbetspensionsanstalten ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer som är etablerade i arbetslivet.

Lagstadgad försäkring Förmåner
Arbetspension förmåner för yrkesinriktad rehabilitering
rehabiliteringsstöd
partiellt rehabiliteringsstöd
invalidpension
delinvalidpension
 

Folkpension

förmåner för yrkesinriktad rehabilitering
andra rehabiliteringsförmåner
rehabiliteringsstöd
invalidpension

Mer information

Olika typer av rehabilitering
Utkomst under rehabilitering
Invalid- respektive sjukpension
 

Pensionanstalten och FPA utreder dina möjligheter till rehabilitering innan du beviljas invalidpension. Invalidpension blir inte aktuellt förrän sjukdomen, skadan eller åkomman har försämrat din arbetsförmåga under lång tid, i allmänhet i minst ett år oavbrutet.

Man ansöker om pension hos arbetspensionsanstalten eller FPA. Du kan beviljas pension för en viss tid eller tills vidare. Det är bra att göra pensionsansökan cirka två månader innan den sjukdagpenning eller rehabiliteringsförmån du får upphör. Rehabiliteringsstöd innebär invalidpension för viss tid. Permanent invalidpension kan beviljas om funktionsförmågan är permanent nedsatt och arbetsförmågan inte kan förbättras med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Be din arbetspensionsanstalt, FPA eller Pensionsskyddscentralen om mer information om förmånerna. Arbetspensionsanstalterna ansvarar särskilt för yrkesinriktad rehabilitering.

KOM IHÅG - Rehabilitering är det första alternativet