Hoppa till innehåll
  • Ansöka om förmåner och ersättningar

    Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller andra hälsoproblem kan du ansöka om ekonomiska förmåner för att trygga din utkomst.

Ansöka om förmåner och ersättningar

Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller andra hälsoproblem kan du ansöka om ekonomiska förmåner för att trygga din utkomst. Du kan också ansöka om ersättning för en personskada, skada eller yrkessjukdom som drabbat dig. Förmåner och ersättningar ansöker man om från 

  • sjukförsäkringen 
  • arbetspensionsförsäkringen
  • folkpensionsförsäkringen
  • olycksfallsförsäkringen
  • trafikförsäkringen
  • patientförsäkringen.

Dessa försäkringar är lagstadgade och gäller oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar inte förmåner eller ersättningar och är inte heller med och fattar beslut om dem. Kontakta den ansvariga försäkringsanstalten när du ansöker om en förmån eller ersättning. 

Hälsan - en av grundpelarna för arbetsförmågan

Olika saker tas i beaktande när förmåner och ersättningar beviljas. När en förmån beviljas bedöms i huvudsak arbetsförmågan. När det gäller ersättningar betonas vanligen orsaken till personskadan, skadan eller sjukdomen och hur allvarlig den är.

Arbetsförmågan består av flera delar. Arbetsförmågan påverkas både av hälsan och av exempelvis utbildning, arbetserfarenhet, ålder, boningsort och andra motsvarande faktorer. För att göra rätt bedömning om en förmån eller ersättning behövs sakkunskap inom både medicin och försäkringsbranschen. Patientens sjukdom och funktionsförmåga bedöms av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Arbetsförmåga, yrkessjukdomar och skador bedöms av experter inom försäkringsbranschen.

Läkaren sköter om hälsan, 
försäkringsanstalten fattar beslut om ersättningen 

En läkare som arbetar inom hälso- och sjukvården fattar inte beslut om dina försäkringsärenden. Läkarens uppgift är att ta hand om din hälsa på bästa möjliga sätt och ge ett utlåtande om ditt hälsotillstånd om du behöver ett sådant.

Försäkringsanstaltens uppgift är att avgöra om du har rätt att få en förmån eller ersättning. Försäkringsanstaltens beslut grundar sig på lagstiftningen. För att ta reda på vad du har rätt till bedömer försäkringsanstalten din arbetsförmåga och eventuell skada som din arbetssjukdom och men efter en olycka orsakat utgående från din ansökan och utlåtandet från din läkare.

Expertläkare bedömer förutsättningarna för ersättning

Vanligtvis deltar flera experter i beredningen av försäkringsanstaltens beslut. De som ska fatta beslutet kan vid behov be försäkringsanstaltens expertläkare om en bedömning av de medicinska omständigheterna.

Expertläkaren bedömer de medicinska grunderna för att bevilja den förmån eller ersättning du ansökt om utgående från uppgifterna som din läkare har gett. Din rätt till förmån bedöms i förhållande till lagstiftningen och andra fall som påminner om ditt. Försäkringsanstalten fattar beslut om att bevilja förmånen eller ersättningen utgående från alla uppgifter som har att göra med din ansökan. 

Läkarutlåtandet från den läkare som vårdat dig är en viktig informationskälla när man fattar beslut om ersättningar. Därför är det viktigt att ditt hälsotillstånd och faktorer som påverkar det samt deras inverkan på din funktions- och arbetsförmåga är noggrant beskrivna i läkarutlåtandet. 

Hälsovården och Försäkringsinrättningen

Bild: Läkarutlåtandet och övriga patientuppgifter från hälso- och sjukvården påverkar försäkringsanstaltens beslut. 

Beslutet grundar sig på lagstiftningen

Lagen ligger alltid till grund för försäkringsanstaltens beslut. Försäkringsanstalten fattar beslut om förmånen eller ersättningen genom att tillämpa försäkringslagstiftningen. Dessutom reglerar lagen hur besluten ska motiveras. I lagstiftningen fastställs vilka förmåner och ersättningar försäkringen betalar ut, vem som kan få dem och vilka villkoren är. 

Ansöka om förmåner och ersättningar

Denna temasida tar upp ansökan om förmåner och ersättningar från anstalter som har hand om socialförsäkringen.

På sidan behandlas bland annat de olika uppgifter den vårdande läkaren och försäkringsanstaltens expertläkare har, hur man ska gå till väga när man ansöker om förmåner och ersättningar samt beslutsfattandet vid försäkringsanstalten.

Patient - känner du till ditt försäkringsskydd? (pdf)