FPA utreder om du har rätt till förmåner

 

När din ansökan inkommer till FPA undersöker den som avgör ärendet om förutsättningarna för att få förmånerna uppfylls och en expertläkare gör en bedömning av din arbetsförmåga utgående från informationen. Därefter fattar den som avgör ärendet och vid behov övriga experter ett gemensamt beslut. Om det är fråga om korta sjukdagpenningperioder och klara sjukdomsfall behövs i allmänhet inte en expertläkares synpunkter för att fatta ett beslut. 

FPA beviljar sjukdagpenning för arbetsoförmåga som beror på sjukdom. När beslutet fattas bedömer FPA hur oförmögen du är att sköta ditt eget arbete eller arbete som påminner om det.

Om din arbetsförmåga är nedsatt men du fortfarande är kapabel att arbeta kan FPA och pensionsanstalterna bevilja rehabilitering genom en separat ansökan.

Förmånerna regleras av sjukförsäkringslagen. FPA betalar vanligen dagpenning för 6 dagar i veckan. Du kan beräkna din sjukdagpenning med hjälp av den räknare som finns på FPA:s e-tjänst.

KOM IHÅG - Du kan beräkna din dagpenning på FPA:s e-tjänst