Försäkringsbolaget bedömer skadans koppling till olyckan 

 

När skadeanmälan har gjorts undersöker försäkringsbolagets ersättningshandläggare förutsättningarna för att få ersättning. Han eller hon kontaktar vid behov parterna i olyckan, försäkringstagaren, hälso- och sjukvårdsexperter och myndigheter för att få mer information. 

Utgående från uppgifterna gör sedan försäkringsbolagets expertläkare en bedömning av den skada eller det men du ådragit dig i samband med trafikolyckan samt din arbets- och funktionsförmåga. Sedan bereder ersättningshandläggaren, en jurist och andra experter på försäkringsbolaget ett beslut tillsammans.

Om trafikskadan orsakar arbetsoförmåga och därigenom inkomstbortfall ersätts den faktiska förlusten. Trafikförsäkringsbolagen använder den skadeklassificering som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet när de bedömer skadan och fattar beslut om ersättning. Försäkringsbolagets experter fastställer skadeklassen utgående från läkarutlåtandet. Trafikskadenämnden ger närmare grunder för fastställandet av personskadeersättningarna. 

Enligt trafikförsäkringslagen ska försäkringsbolaget betala ut ersättningarna snabbt, senast tre månader efter att de har mottagit alla utredningar som krävs för ett beslut om ersättning.

Försäkringsbolaget ska betala ut en dröjsmålsersättning för den tid som överskrider det.

KOM IHÅG - Handläggningen av ersättningen kan ta flera månader