Försäkringsanstalten bedömer 
orsakssambandet mellan skada och men 

När försäkringsanstalten får informationen om din olycka eller misstanke om yrkessjukdom undersöker anstaltens ersättningshandläggare förutsättningarna för att få ersättning. Han eller hon kontaktar vid behov dig, hälso- och sjukvårdsexperter och myndigheter för att få mer information. 

I beredningen av ersättningsbeslutet från olycksfallsförsäkringen kontaktar försäkringsanstalten ofta den försäkrade för att höra honom eller henne. Försäkringsanstalten har en skyldighet att utreda all information i samband med olyckan eller yrkessjukdomen samt få fram handlingarna så snabbt som möjligt.
Därefter gör försäkringsanstaltens expertläkare utgående från uppgifterna en bedömning av din yrkessjukdom eller skadan du ådragit dig vid olyckan samt din funktionsförmåga. Expertläkaren gör också en bedömning av orsakssambandet mellan olyckan och skadan. 

Försäkringsanstalterna använder sig av den skadeklassificering som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet för att bedöma skadan. Försäkringsanstaltens experter fastställer skadeklassen utgående från läkarutlåtandet. 

Ersättningshandläggaren, en jurist och andra experter på försäkringsanstalten bereder tillsammans ett beslut utgående från expertläkarens omdöme. I vissa ärenden som räknas upp i förordningen ber försäkringsanstalten om ett utlåtande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. Ersättningarna regleras av lagen om olycksfallsförsäkring. 

Försäkringsanstalten ger sitt beslut senast tre månader efter att försäkringsanstalten har fått all information som behövs för handläggningen av ersättningen. Om denna tid överskrids ska försäkringsanstalten betala ut en dröjsmålsersättning.

KOM IHÅG - Handläggningen av ersättningen kan ta flera månader