Du kan överklaga beslutet till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

 

Om du anser att försäkringsanstaltens beslut grundar sig på en bristfällig eller felaktig utredning ska du kontakta försäkringsanstaltens ersättningshandläggare. Försäkringsanstalten har en skyldighet att utreda om beslutet kan omprövas.
Du måste lämna in ett rättelseyrkande inom 30 dagar från det att du har tagit del av beslutet.

Om försäkringsanstalten inte omprövar sitt beslut skickas ditt besvär vidare till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är utsedd av statsrådet. Nämnden behandlar besvärsärenden som gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Försäkringsanstalterna måste följa nämndens beslut. Du behöver inte betala för att få ärendet behandlat av besvärsnämden.

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga det till försäkringsrätten.

KOM IHÅG - Gör rättelseyrkande inom 30 dagar