Be patientombudsmannen hjälpa dig

 

Var alltid noggrann när du berättar om dina hälsoproblem för din läkare. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt försäkringsärende.
Det är inte läkarens uppgift att ta hand om dina förmåns- eller ersättningsärenden. Läkarens uppgift är att ge dig bästa möjliga sjukvård och anteckna sina observationer och behandlingar i sjukjournalen. Patientförsäkringscentralen skaffar uppgifterna från vårdanstalten för att kunna fatta ett beslut. 

Om du inte är nöjd med vårdresultatet ska du diskutera orsakerna till misslyckandet med läkaren som vårdat dig eller andra sakägande. Om du misstänker en patientskada ska du be patientombudsmannen om hjälp. 

Patientombudsmannens uppgift är att ge dig råd och hjälp när du är missnöjd med den vård eller det bemötande du har fått. Det finns en patientombudsman på alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Han eller hon informerar patienten om dennes rättigheter och arbetar för patientens rättigheter. 

Patientombudsmannen är inte anställd av och representerar inte Patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut. Han eller hon tar heller inte ställning till om det har skett en patientskada.

KOM IHÅG - Patientombudsmannen informerar om dina rättigheter