Eläkelaitos ja Kela selvittävät oikeutesi

 

Kun olet tehnyt hakemuksen, eläkelaitoksen ja Kelan ratkaisijat tutkivat etuuksien saamisen edellytykset. Eläkelaitoksen ja Kelan tehtävänä on arvioida työkykyäsi ja oikeutta kuntoutukseen tai eläkkeeseen.  Sekä eläkelaitoksessa että Kelassa asiantuntijalääkäri tekee tietojen perusteella arvion jäljellä olevasta työkyvystäsi. Päätöksen asiassasi tekevät ratkaisija, juristi ja muut asiantuntijat yhdessä.

Työkyvyn eri tekijät ja edellytykset niiden parantamiseksi

Työkyvyn arviointi on aina haastava tehtävä, sillä työkyky koostuu monesta eri tekijästä. Terveyden lisäksi työkykyyn vaikuttavat esimerkiksi koulutus, työhistoria, ikä, asuinpaikka ja muut vastaavat tekijät. Tämän vuoksi eläkelaitos ja Kela eivät arvioi hakemustasi vain hoitavan lääkärin kirjoittamien lausuntojen perusteella. Niiden on arvioitava koko työkykyäsi.  Samalla niiden on arvioitava tapaustasi suhteessa muihin vastaaviin tapauksiin.

Työkyvyn arviointi edellyttää, että eläkelaitos ja Kela tarkastelevat ensin sinun toimintakykyäsi ja mahdollisuuksiasi hyödyntää sitä työelämässä. Jos toimintakykysi ei riitä ammattisi vaatimuksiin, eläkelaitos ja Kela voivat selvittää mahdollisuutesi muihin työtehtäviin. Lakisääteisten vakuutusten tavoitteena on työkykysi ja ansiomahdollisuuksiesi säilyttäminen tai parantaminen. Siksi ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.
 
Työkyvyttömyyden eri perusteet lainsäädännössä

Työkyvyn arviointi on haastavaa myös siksi, että hakemuksia arvioidaan usean eri lain perusteella. Kela arvioi hakemustasi kansaneläkelain perusteella, eläkelaitos työeläkelakien perusteella. Työeläkelakeja on useita. Eniten työkyvyttömyyseläkeasioita arvioidaan työntekijän eläkelain perusteella. Myös sairauspäivärahaa koskevassa sairausvakuutuslaissa on oma työkyvyttömyyden perusteensa. 

Esimerkki lainsäädännöstä. Sairausvakuutuslain (SVL), kansaneläkelain (KEL) ja työntekijän eläkelain (TyEL) keskeiset työkyvyttömyysperusteet
Sairauspäiväraha sairausvakuutuslain perusteella Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.
 
Työkyvyttömyyseläke kansaneläkelain perusteella

Henkilöllä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hän ei pysty sairauden, vian tai vamman takia tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä. Arvioinnissa otetaan huomioon ikä, ammattitaito sekä kyky tehdä sopivaa ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä. 60 vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan myös työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Työkyvyttömyyseläke työntekijän työeläkelain perusteella Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyys- eläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt ainakin vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. 60 vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan myös työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Jos haluat lisätietoa työkyvyn arvioinnista ja työkyvyttömyyden perusteista, ota yhteyttä hakemustasi käsittelevään eläkelaitokseen tai Kelaan.

Eläkelaitos voi hakemuksen käsittelyn aikana pyytää työnantajaltasi tietoa työssä selviytymisestäsi ja työn muokkaamismahdollisuuksista.

MUISTA - Työkyvyttömyyttä arvioidaan eri etuuksissa eri lain perusteella